Pružatelj usluge je Legis d.o.o., Letovanićka 38, Zagreb, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB:63779001451.

Uz prijevode, Legis d.o.o., u svojim prostorima nudi individualnu i grupnu poduku engleskog jezika. Rad u grupi podrazumijeva grupu polaznika od četiri do osam polaznika. Legis d.o.o. sklapa ugovor sa svakim polaznikom  o poduci stranog jezika u tekućoj školskoj godini. Cijena za svaki tečaj, satnica i raspored objavljeni su na internet stranici Legis d.o.o. (https://www.engleski.hr).
Legis d.o.o. zadržava pravo promjene rasporeda u dogovoru s Polaznicima /Potpisnicima ugovora.

Individualna nastava podrazumijeva rad s jednim polaznikom (one-to-one), dva polaznika (two-to-one) ili tri polaznika (three-to-one). Cijena individualne nastave se nalazi na internet stranici: https://www.engleski.hr/engleski-poduka/. Individualna nastava se odvija prema dogovoru. Raspored nastave je podložan promjeni sukladno dogovoru. Obje strane, Legis d.o.o. i Polaznik, promjenu rasporeda ili otkazivanje nastave u dogovorenom terminu moraju najaviti barem 72 (slovima: sedamdesetdva)  ili 48 (slovima: četrdesetosam) sati unaprijed, a samo u iznimno hitnim slučajevima 24 (slovima: dvadesetčetiri) sata prije dogovorenog termina. Ukoliko Polaznik nastavu otkaže u periodu kraćem od 24 (slovima: dvadesetčetiri) sata, računat će se kao da je nastava održana.
O održanim satovima se vodi evidencija. Legis  d.o.o. je dužan eventualno neodrađene, a plaćene sate naknadno odraditi.  Ukoliko plaćeni sati iz bilo kojih razloga ne budu održani, Legis d.o.o je dužan izvršiti povrat uplaćenog iznosa razmjerno neodržanim satima.

Individualni satovi se moraju uplatiti unaprijed ili odmah nakon održanog sata.

Legis d.o.o. održava individualnu i grupnu nastavu u tvrtkama sukladno cjeniku na internet stranici https://www.engleski.hr/engleski-tecajevi-za-tvrtke/. Svi uvjeti nastave sadržani su u ugovoru o pružanju usluge poduke stranog jezika sa svakom tvrtkom posebno.

Copyright Legis 2015. Sva prava pridržana.